The ultimate guide for easy eco lifestyle

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Ethy Maps)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczący serwisu EthyMaps

Wersja obowiązująca od dnia: 31.08 2020 roku (wersje archiwalne)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa w szczególności:
   1. rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
   2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym:
    1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, przy świadczeniu Usług,
    2. ograniczenia dotyczące dostarczanych przez Użytkowników treści, w szczególności zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   4. tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
 2. DEFINICJE
  1. Użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą oznaczają:
   1. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną o nazwie EthyMaps należąca do Usługodawcy, instalowaną na mobilnym urządzeniu Użytkownika (telefon lub tablet), przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu; Aplikację można pobrać z internetowych sklepów z aplikacjami Google Play oraz Apple Store;
   2. Konsument – oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną, korzystającego z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
   3. Konto – oznacza konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie za pośrednictwem Portalu lub w Aplikacji, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej rejestracji i zalogowaniu do Konta;
   4. Mapa – oznacza interaktywną mapę internetową, na której oznaczone są Obiekty, będącą częścią Serwisu; Mapa funkcjonuje na silniku oraz licencji Google Maps JavaScript API;
   5. Obiekt – oznacza lokalizację posiadającą wizytówkę na Mapie, dodaną przez Usługodawcę lub Użytkownika zarejestrowanego;
   6. Portal – oznacza stronę znajdującą się pod adresem internetowym www.ethymaps.com oraz jej podstrony, prowadzoną przez Usługodawcę, przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu;
   7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji oraz Portalu; aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na za pośrednictwem Aplikacji oraz Portalu (www.ethymaps.com) w każdym czasie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia, odtwarzanie albo wydruk;
   8. Serwis – oznacza serwis Usługodawcy, do którego można uzyskać dostęp poprzez Aplikację lub Portal;
   9. Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu na rzecz Użytkowników, opisane w pkt 3 Regulaminu;
   10. Usługodawca – Ethy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 205, 00-112 Warszawa, NIP 5252760233, REGON: 381045800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000740280, adres e-mail: hello@ethymaps.com;
   11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
   12. Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik Serwisu nieposiadający zarejestrowanego Konta;
   13. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik Serwisu posiadający zarejestrowane Konto.
  2. Wyrażenia pisane wielką literą w liczbie pojedynczej mogą odnosić się również do liczby mnogiej, i na odwrót.
 3. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Serwisu, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, poprzez Portal lub Aplikację. Serwis jest narzędziem informacyjnym, przy użyciu którego możliwe jest m.in. wyszukiwanie, przeglądanie i lokalizowanie różnego rodzaju Obiektów na Mapie, w szczególności lokali (klubów, kawiarni, klubokawiarni, restauracji, barów, punktów gastronomicznych, sklepów ekologicznych, i innych), prowadzących działalność w sposób etyczny i ekologiczny, w szczególności z poszanowaniem środowiska naturalnego.
  2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą przybrać następujące formy:
   1. korzystanie z Serwisu (Aplikacja lub Portal) przez Użytkownika niezarejestrowanego, nieposiadającego Konta – w takim przypadku Usługa korzystania z Serwisu ograniczona jest do wyszukiwania, przeglądania i lokalizowania na Mapie Obiektów oraz udostępniania linków do Obiektów zlokalizowanych na Mapie w serwisach społecznościowych oraz w aplikacjach podmiotów trzecich na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
   2. korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, który zarejestruje Konto w Serwisie (poprzez Portal lub Aplikację) – w takim przypadku Użytkownik zarejestrowany korzysta z Usługi rejestracji Konta oraz uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu, obejmującej wyszukiwanie, przeglądanie i lokalizowanie na Mapie Obiektów, proponowanie wizytówek Obiektów na Mapie, dodawanie Obiektów do listy ulubionych (serduszka), oraz udostępnianie linków do Obiektów zlokalizowanych na Mapie na serwisie społecznościowym Facebook, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
   3. dodatkowo, Usługodawca umożliwia Użytkownikom pobranie oraz instalację Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika;
   4. Usługodawca świadczy również Usługę newslettera, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Do korzystania z Serwisu za pośrednictwem Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www., spełniającego poniższe minimalne wymogi:
   1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
   2. prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej (Microsoft Edge) lub Safari w wersji 5.1 lub nowszej, przy czym Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach;
   3. przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768 pikseli.
  2. Do korzystania z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, na którym można zainstalować Aplikację, a zwłaszcza smartfon lub tablet, działający w oparciu o oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0, przy czym Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows. Aplikacja powinna być pobrana z oficjalnego sklepu Google Play lub Apple Store.
  3. Korzystanie z Aplikacji odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu komunikacyjnego https i możliwe jest po instalacji Aplikacji. Po instalacji i uruchomieniu Aplikacja pozostanie aktywna do czasu przerwania jej działania lub deinstalacji, za pomocą narzędzi dostępnych na urządzeniu mobilnym Użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez przerwanie działania Aplikacji, lub jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego. Jej odinstalowanie następuje zgodnie z procedurą przerwania działania lub odinstalowania Aplikacji, zależną od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.
  4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może wiązać się z wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies (za zgodą Użytkownika) oraz udostępnieniem lokalizacji Użytkownika (za zgodą Użytkownika). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być ograniczone lub niedostępne.
  6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu odbywać się będzie bez błędów, wad czy przerw, ani że treści zamieszczone w Serwisie odpowiadać będą oczekiwaniom Użytkownika.
  7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w tym z utraconych korzyści, w związku z:
   1. przerwami technicznymi w funkcjonowaniu Serwisu, w wyniku których Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu, lub podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe;
   2. awariami technicznymi i błędami technicznymi w funkcjonowaniu Serwisu, w wyniku których Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu, lub podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. wprowadzania modyfikacji i/lub udoskonaleń i/lub aktualizacji Serwisu, Portalu oraz Aplikacji, jak również wycofania, w sposób ostateczny lub tymczasowy, świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy nie będą mieć prawa do uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku modyfikacji jednej lub większej liczby Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji;
   2. przesyłania Użytkownikom na ich Konto lub na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta informacji technicznych, systemowych i obsługowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, Portalu lub Aplikacji, niestanowiących informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Usługodawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Serwisu, Portalu lub Aplikacji podwykonawcom, bez informowania o tym Użytkowników.
  10. Z powodu ogromnej liczby urządzeń mobilnych i ciągłego procesu powstawania kolejnych ich wersji Usługodawca nie gwarantuje bezbłędnego działania Aplikacji na każdym urządzeniu mobilnym, ani z każdą wersją systemu operacyjnego i nie może to być powodem reklamacji.
  11. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w Aplikację lub Portal, naruszenie ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa danych.
 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA NIEZAREJESTROWANEGO
  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezarejestrowanego poprzez:
   1. wpisanie adresu internetowego Portalu do wyszukiwarki oraz otwarcie strony Portalu; lub
   2. instalację Aplikacji na urządzeniu mobilnym;

oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie Usług wskazanych w pkt 3.2.1 Regulaminu powyżej.

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Usług za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji przez Użytkownika niezarejestrowanego oznacza akceptację przez niego treści niniejszego Regulaminu, akceptację Polityki prywatności i plików cookies Serwisu, jak również oznacza zobowiązanie się̨ Użytkownika niezarejestrowanego do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu (za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji) przez Użytkownika niezarejestrowanego, nieposiadającego w Serwisie zarejestrowanego Konta, umożliwia korzystanie z Serwisu w ograniczonym zakresie, obejmującym wyszukiwanie, przeglądanie i lokalizowanie na Mapie Obiektów oraz udostępnianie linków do Obiektów zlokalizowanych na Mapie w serwisie społecznościowym Facebook, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika niezarejestrowanego z Usług w ramach Serwisu oraz pobranie i instalacja Aplikacji jest dobrowolne i bezpłatne, tj. Użytkownik niezarejestrowany nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usługi oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usługi.
 4. Użytkownik niezarejestrowany może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu (Usługi). 
 5. Zakończenie korzystania z Usług przez Użytkownika niezarejestrowanego następuje:
  1. w przypadku Portalu – poprzez opuszczenie Portalu, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik niezarejestrowany nie jest zobowiązany do składania żadnych dodatkowych oświadczeń;
  2. w przypadku Aplikacji – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą dezinstalacji Aplikacji z pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego.
 6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO. USŁUGA REJESTRACJI KONTA
  1. Aby korzystać w pełnym zakresie z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta w Serwisie za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji, a następnie dokonać logowania.
  2. Usługa rejestracji Konta umożliwia dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu, obejmującej wyszukiwanie, przeglądanie i lokalizowanie na Mapie Obiektów, proponowanie wizytówek Obiektów na Mapie, dodawanie Obiektów do listy ulubionych (serduszka), oraz udostępnianie linków do Obiektów zlokalizowanych na Mapie w serwisach społecznościowych oraz w aplikacjach podmiotów trzecich, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Rejestracja Konta przez Użytkownika, korzystanie przez niego z Usług w ramach Serwisu oraz pobranie i instalacja Aplikacji są dobrowolne i bezpłatne, tj. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usługi oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usługi.
  4. Rejestracja Konta następuje poprzez:
   1. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail Użytkownika oraz unikalnego hasła; lub
   2. uwierzytelnienia za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook lub Google – w tym celu Użytkownik powinien kliknąć przycisk “Kontynuuj z Facebook lub Google” oraz podać dane wykorzystywane do logowanie się w serwisie Facebook lub Google (przy czym w takim przypadku Użytkownik uprawnia dany serwis społecznościowy do zarządzania rejestracją i/lub logowaniem się Użytkownika, a Usługodawca w żaden sposób nie pozyskuje nazwy użytkownika oraz jego hasła wykorzystywanego do logowania w serwisie Facebook lub Google);
  5. W każdym z wymienionych w pkt 6.4 przypadków rejestracja Konta wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i plików cookies Serwisu oraz akceptacji ich postanowień.
  6. Po wypełnieniu danych wymaganych do rejestracji Konta,  zgodnie z punktem 6.4.1. powyżej, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta oraz link do aktywacji Konta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 dni od otrzymania emaila potwierdzającego rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane. Korzystający może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email dopiero po uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą (hello@ethymaps.com).
  7. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Dokonanie rejestracji Konta oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego jest nieodpłatne, tj. Użytkownik zarejestrowany nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usług oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usług.
  8. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Konta, Usługobiorca zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, a także aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.
  9. Użytkownik korzystający z Konta zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Konta w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji, 
   2. nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim, niepodszywania się pod osoby trzecie, nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa korzystania z Konta, niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie adresów e-mail lub haseł innych Użytkowników,
   3. utrzymywania w poufności danych potrzebnych do logowania do Konta (w szczególności hasła) oraz do dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w ich posiadanie, 
   4. korzystania z Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
   5. każdorazowego wylogowania się w przypadku zakończenia danej sesji w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik skorzysta z opcji „Zapamiętaj mnie”, dostęp do Konta zapewniany jest bez konieczności każdorazowego logowania. Dotyczy to wyłącznie urządzenia, z którego Użytkownik korzystał w momencie wybrania tej opcji i trwa przez czas ważności pliku cookie, umieszczonego w tym urządzeniu; Użytkownik korzystający z opcji „Zapamiętaj mnie” może w każdej chwili zrezygnować z automatycznego logowania poprzez wylogowanie się z Aplikacji lub usunięcie pliku cookie umieszczonego w urządzeniu, na którym korzystał z tej opcji.
  10. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim.
  11. Użytkownik, również Użytkownik będący Konsumentem, może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczna w każdym czasie, bez podania przyczyn, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta lub przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na adres email Usługodawcy (hello@ethymaps.com) lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego w załączniku nr 1, jednak nie jest to obowiązkowe. Konto w Serwisie Użytkownika zarejestrowanego internetowym zostanie usunięte.  Wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika zarejestrowanego wygasają pozostałe umowy łączące Usługodawcę z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu.
  12. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług Konta w przypadku:
   1. zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę, bez podania przyczyn – informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikom z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przy rejestracji Konta (po upływie 14 dni od dnia doręczenia ww. informacji umowa o świadczenie usług Konta wygasa, Konto zostaje usunięte i Użytkownik nie będzie miał już do niego dostępu);
   2. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym – informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji Konta (w chwili doręczenia ww. informacji umowa o świadczenie usług Konta wygasa, Konto zostaje usunięte i Użytkownik nie będzie miał już do niego dostępu);
   3. braku aktywności Użytkownika zarejestrowanego przez okres 12 miesięcy od chwili rejestracji Konta – informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem (po upływie 30 dni od dnia doręczenia informacji umowa o świadczenie usług Konta wygasa, Konto zostaje usunięte i Użytkownik nie będzie miał już do niego dostępu – chyba że Użytkownik poinformuje Usługodawcę o chęci dalszego korzystania z Konta).
  13. W przypadku Użytkowników – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
  14. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym adresem email. 
  15. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie.
  16. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie rejestracji Konta oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
  17. Wprowadzane przez użytkowników podczas rejestracji Konta, które są wykorzystywane lub mogą później zostać przez nich zmodyfikowane, stanowią dane osobowe. Informacje te są ściśle poufne. Każdy z użytkowników ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego danych identyfikacyjnych i haseł oraz zobowiązuje się do zachowania ich poufności i nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim w żadnej postaci. W razie przekazania swoich danych identyfikacyjnych i haseł osobom trzecim, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie danych identyfikacyjnych i haseł użytkownika przez jakiekolwiek osoby trzecie.
  18. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. utratę przez Użytkownika danych w ramach Konta spowodowaną siłą wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika;
   2. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika z Konta po zakończeniu danej sesji, oraz korzystania przez Użytkownika z opcji „Zapamiętaj mnie” na urządzeniu, z którego korzystają także inne osoby;
   3. skutki korzystania z Konta przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz związane z tym ewentualne szkody;
   4. skutki wykorzystania w trakcie procesu rejestracji Konta przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu osoby, która nie wyraziła na to zgody.
 7. DODAWANIE OBIEKTÓW (WIZYTÓWEK OBIEKTÓW)
  1. Serwis udostępnia informacje o Obiektach na Mapie w formie wizytówki powiązanej z lokalizacją Obiektu. Przy tworzeniu wizytówek Obiektów, Serwis korzysta z danych publicznie dostępnych. Celem uniknięcia wątpliwości, Usługodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia promocji ani działań marketingowych w odniesieniu do Obiektów.
  2. Wizytówka Obiektu może zawierać nazwę handlową, informacje o godzinach otwarcia, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres witryny internetowej, adres profilu na serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram, oraz kategorię tematyczną Obiektu, opracowany przez Usługodawcę oraz przyporządkowany przez Usługodawcę do każdego Obiektu. Wizytówka może ponadto zawierać logotyp, zdjęcia Obiektu oraz jego wyposażenia oraz dodatkowy opis Obiektu, z zastrzeżeniem praw osób trzecich.
  3. Po zarejestrowaniu Konta, a następnie zalogowaniu w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dodania wizytówki Obiektu lub modyfikacji istniejącej już wizytówki Obiektu. Dodanie wizytówki Obiektu dokonywane jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj obiekt” lub podobną. Użytkownik wybierze co najmniej jedną, właściwą dla Obiektu kategorię tematyczną, do której powinien on zostać przypisany. Użytkownik, który dodał wizytówkę Obiektu, może w każdej chwili dokonać edycji, aktualizacji wizytówki Obiektu lub jej usunięcia. Wprowadzone przez Użytkownika dane Obiektu zostaną zweryfikowane przez Usługodawcę przed ich publikacją na Mapie, z tego względu mogą być widoczne na Mapie dopiero po pewnym czasie.
  4. Użytkownik będący jednocześnie podmiotem, którego dotyczą dane znajdujące się w wizytówce Obiektu, ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych dotyczących Obiektów lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych w związku z danymi Obiektów prezentowanymi w Serwisie. Użytkownik ma również prawo żądać natychmiastowego usunięcia danych Obiektu jak również wizytówki Obiektu z Serwisu. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być́ przesłane na e-mail: hello@ethymaps.com. Żądanie Użytkownika zostanie uwzględnione niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania Użytkownika wraz z uzasadnieniem dokonania zmiany. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy spełnienia żądania Użytkownika, jeśli nabierze uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawem przedstawionego żądania, lub gdy takie żądanie będzie bezprawne lub sprzeczne z zasadami publikacji treści określonymi w niniejszym Regulaminie.
  5. Wizytówki Obiektów dodane przez Usługodawcę oraz Użytkowników są dostępne dla wszystkich innych Użytkowników.
  6. Wizytówki Obiektów mogą zawierać odnośniki prowadzące do stron innych podmiotów, takich jak lokale gastronomiczne, bary, sklepy, hotele, itd. oferujące określone usługi lub treści proponowane Użytkownikom bezpośrednio przez inne podmioty. Usługodawca nie kontroluje w żaden sposób działalności dostawców usług innych podmiotów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakości, dostępności i treści usług innych podmiotów. W związku z powyższym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług innych podmiotów jak również usług świadczonych w Obiektach.
 8. POLITYKA TREŚCI UMIESZCZANYCH W SERWISIE
  1. Wszystkie elementy Serwisu, Aplikacji, Portalu i Map takie jak znaki towarowe, rysunki, modele, obrazy, pliki audio i wideo, teksty, zdjęcia, logo, mapy graficzne, oprogramowania, wyszukiwarki i bazy danych, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie (przy czym powyższa lista nie jest wyczerpująca), są wyłączną własnością Usługodawcy lub jego dostawców usług.
  2. Użytkownik otrzymuje licencję na używanie Mapy, w tym funkcji, które umożliwiają wyświetlanie Mapy oraz dodawanie Wizytówek Obiektów. Poza tym, korzystanie z treści może być dopuszczalne zgodnie z zasadami „dozwolonego użytku”, które dopuszcza pewne możliwości wykorzystania dzieła chronionego prawem autorskim bez licencji od posiadacza praw autorskich.
  3. Usługodawca uprawnia Użytkownika do instalacji, używania, stosowania, wyświetlania lub korzystania w inny dopuszczalny sposób z Aplikacji zgodnie z Regulaminem. Poprzez ściągnięcie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Użytkownik nie nabywa prawa własności ani żadnych innych praw do Aplikacji poza uprawnieniem do korzystania z niej w granicach udzielonej przez Usługodawcę, o której mowa w pkt 8.1 i 8.2. powyżej.
  4. Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Serwisu oraz Aplikacji są dostarczane przez niezależnych producentów i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, których Użytkownik obowiązany jest przestrzegać. W szczególności przy świadczeniu Usług (np. korzystanie z Map) Usługodawca wykorzystuje oprogramowanie udostępniane przez operatora Google Maps. Powyższe oprogramowanie wykorzystywane jest przez Usługodawcę na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek roszczenia operatora Google Maps wobec Użytkowników pozostające w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.
  5. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Serwisu ani treści w nim umieszczonych w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty. Użytkownik w szczególności nie może powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych treści, informacji, utworów, elementów baz danych udostępnionych w Serwisie ani Wizytówek Obiektów. Wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień Regulaminu.
  6. Użytkownik nie może dokonywać redystrybucji lub sprzedaży jakiejkolwiek części Mapy ani tworzyć nowego produktu lub usługi na podstawie Mapy, w tym kopiować treści Mapy, dokonywać zbiorczego pobierania lub tworzenia zbiorczych plików treści (ani zezwalać innym osobom na wykonywanie takich czynności), wykorzystywać Mapy do tworzenia lub rozszerzania innych zbiorów danych map (w tym zbiorów danych map lub nawigacji, baz danych o firmach, list adresowych i list telemarketingowych) używanych w usłudze mogącej zastąpić Usługi świadczone przez Usługodawcę bądź znacząco do niej podobnej.
  7. Publikowane treści oraz informacje w Serwisie muszą opierać się na prawdziwych doświadczeniach i informacjach. Celowe fałszowanie treści, kopiowanie lub kradzież zdjęć, i publikowanie niepotrzebnych lub nieprawdziwych treści naruszają Regulamin.
  8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia wprowadzane przez Użytkowników do Serwisu, w szczególności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez Użytkowników. 
  9. Użytkownik pokryje koszty wszystkich odszkodowań wraz z należnymi odsetkami, do których zapłacenia może zostać zobowiązany Usługodawca z powodu naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich, nieuczciwej konkurencji lub niedozwolonej działalności gospodarczej ze względu na zamieszczenie treści przez Użytkownika, natychmiast po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, a także wszelkie inne koszty, jakie mogą zostać poniesione przez Usługodawcę w ramach obrony jego interesów, w tym koszty wynagrodzeń pomocy prawnej. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do zwrotu Usługodawcy kosztów wszelkich szkód, jakie mogła ona ponieść ze względu na naruszenie przysługujących mu praw.
  10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia w działaniu Serwisu. 
  11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia z Serwisu wybranej dowolnej informacji lub treści, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień, w przypadku gdy informacje lub treści:
   1. nie będą wiernie i dokładnie oddawać rzeczywistości lub odzwierciedlać Obiektu (w tym przypisanie informacji do niewłaściwej wizytówki Obiektu);
   2. zawierają sformułowania wulgarne lub obraźliwe;
   3. są fałszywe lub nieprawdziwe;
   4. są ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów;
   5. naruszają postanowienia Regulaminu;
   6. naruszają interes lub dobre imię Serwisu, Usługodawcy lub innych Użytkowników;
   7. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propagują przemoc, zawierają treści dyskryminujące ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt;
   8. zawierają treści, które naruszając prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie;
   9. zawierają treści pornograficzne lub erotyczne;
   10. zawierają treści drastyczne, nieuzasadnione, niebezpieczne lub niezgodne z prawem;
   11. zawierają treści propagujące lub przedstawiające nielegalne produkty lub usługi;
   12. mają na celu propagowanie terroryzmu lub działań terrorystycznych;
   13. zawierają groźby lub nawołują do przemocy, nękania, zastraszania, nienawiści wobec pojedynczych osób lub grupy osób;
   14. zawierają informacje stanowiące naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, umożliwiające identyfikację osób prywatnych bez ich zgody, między innymi za pośrednictwem ich imienia i nazwiska, adresu pocztowego i/lub adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęć, zapisów dźwiękowych lub audiowizualnych.
  12. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Użytkownik dokonał wprowadzenia do Serwisu treści wskazanych w pkt 8.10.1-8.10.14 powyżej, jak również jeżeli jest to wymaganie prawne lub wynika to z orzeczenia sądowego. Zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowanie z tytułu zablokowania Konta na mocy niniejszego pkt 8.12.
  13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za aktualność, dokładność czy kompletność treści opublikowanych w Serwisie, jak również za ich przydatność dla Użytkowników. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników jak również za szkody poniesione przez Użytkowników związku z korzystaniem z Obiektów.
  14. Użytkownik, ma prawo przesłania informacji wszelkich naruszeniach w związku z niniejszą polityki treści prezentowanych w Serwisie. Użytkownik ma również prawo żądać natychmiastowego usunięcia takich naruszających treści z Serwisu. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być́ przesłane na e-mail: user@ethymaps.com. Żądanie Użytkownika zostanie uwzględnione niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania Użytkownika wraz z uzasadnieniem dokonania zmiany. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy spełnienia żądania Użytkownika, jeśli nabierze uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawem przedstawionego żądania, lub gdy takie żądanie będzie bezprawne lub sprzeczne z zasadami publikacji treści określonymi w niniejszym Regulaminie.
  15. Użytkownik zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek materiały, treści, w tym elementy grafiki, znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, z momentem ich publikacji udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej (nieograniczonej terytorialnie) licencji do utrwalania, zwielokrotniania, przechowywania, wyświetlania, odtwarzania, zapisywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania tych materiałów w celu ich wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Serwisu za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook); jak również w celu obsługiwania, rozwijania, dostarczania, reklamowania i używania Serwisu. Zapisy niniejszych warunków nie ograniczają innych praw, które Usługodawca może mieć do tych materiałów, na przykład na podstawie innych licencji.
  16. Licencja, o której mowa w pkt 8.15 powyżej umożliwia Usługodawcy także hostowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie i wykorzystywanie treści, na przykład w celu zapisywania ich w systemach Usługodawcy i zapewniania do nich dostępu z dowolnego miejsca, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie treści Użytkownika, zmienianie treści użytkownika, np. poprzez ich przeformowanie lub przetłumaczenie, sublicencjonowanie tych praw (i) innym Użytkownikom, by umożliwić działanie Usługi zgodne z przeznaczeniem, np. gdy Użytkownik chce dokonać udostępnienia linku do Obiektu oraz (ii) naszym partnerom, którzy pomagają nam świadczyć Usługi.
  17. Ze względu na specyfikę Internetu Usługodawca nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania treści przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
  18. Usługodawca zastrzega możliwość dokonywania korekt ortograficznych, stylistycznych oraz graficznych treści oraz informacji umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym kadrowania, adaptacji i modyfikowania, jeżeli jest to niezbędne i tylko w zakresie koniecznym umożliwienia innym Użytkownikom bezproblemowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu.
  19. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników treści zamieszczonych w Serwisie, w tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w tym z utraconych korzyści, w związku z wykorzystaniem treści zawartych w Serwisie.
  20. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych oraz marketingowych, dotyczących Usług oraz innych produktów Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 9. NEWSLETTER
  1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wedle swojego wyboru w języku polskim lub angielskim, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym Konta lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce.
  2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter), a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  3. Z wyrażonej zgody można w każdym momencie zrezygnować:
   1. Użytkownik niezarejestrowany może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i marketingowych poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera, wysyłając stosowną rezygnację drogą elektroniczną na adres: user@ethymaps.com lub pisemnie na adres Usługodawcy;
   2. Użytkownik zarejestrowany może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i marketingowych poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera, wysyłając stosowną rezygnację drogą elektroniczną na adres: user@ethymaps.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub Portalu, w tym problemów mających charakter techniczny. Reklamacje należy składać́ drogą elektroniczną na adres: user@ethymaps.com lub pisemnie na adres Usługodawcy. 
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika (w przypadku Użytkownika zarejestrowanego adres e-mail przypisany do Konta). Składając reklamację Użytkownik powinien opisać problem związany z reklamowaną Usługą, jak również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. 
  3. Rozpatrzenie rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (z zastrzeżeniem pkt 10.4), chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn technicznych bądź innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej rozpatrzenia reklamacji w terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o przyczynach niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie oraz wskaże nowy, planowany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, chyba że Użytkownik wskaże adres korespondencyjny do przesłania odpowiedzi na reklamację pocztą.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. W takim przypadku 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od otrzymania stosownych wyjaśnień od Użytkownika.
 11. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW (ADR)
  1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
  2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, oraz (b) http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
  3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
 12. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  1. Z uwagi na informacyjną funkcję Serwisu, Usługodawca nie identyfikuje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług. Niemniej jednak Użytkownik powinien uwzględniać typowe zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z wyłudzaniem poufnych informacji osobistych, zainfekowaniem systemu informatycznego wirusami przez osoby trzecie celem wyrządzenia szkód/wyłudzenia środków, włamań do systemu teleinformatycznego czy wiadomościami typu spam. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń, Użytkownik powinien rozważyć zapewnienie adekwatnych środków ochrony urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika przy korzystaniu z Usług.
 13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Wszelkie dane osobowe podawane Usługodawcy przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji oraz Portalu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki Użytkownika, typ systemu operacyjnego, niektóre inne dane związane z metodami wykorzystywanymi przez protokoły HTTP/HTTPS. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
  4. Cookies nie stanowią one składnika treści Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies, tj. o sposobie ich zbierania i wykorzystywania, zostały opisane w Polityce prywatności i cookies Serwisu.
 14. ZMIANA REGULAMINU
  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania jednostronnych zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny, w szczególności w związku ze zmianą zakresu oferowanych Usług, dodaniem nowych funkcjonalności, rozbudowy możliwości Serwisu, jak również z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności niektórych Usług świadczonych na rzecz Użytkowników, lub wprowadzenia nowych odpłatnych Usług. 
  2. W przypadku skorzystania z powyższego prawa, Usługodawca prześle do Użytkowników zarejestrowanych, na adresy e-mail podane przez nich przy rejestracji Konta, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników zarejestrowanych na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
  4. Użytkownik zarejestrowany, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może wypowiedzieć umowę Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu pkt 6.7 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
  2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
  3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu, jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niebyłe lub nieobowiązujące lub nieskuteczne, nie będzie mieć to wpływu na całość charakteru prawnego, ważność i obowiązywanie lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z Regulaminu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest wynikiem działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od woli i pozostające poza zasięgiem Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które nastąpiło w trakcie obowiązywania Regulaminu
  5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu zostaną poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcę, z zastrzeżeniem pkt 11 Regulaminu oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących.