The ultimate guide for easy eco lifestyle

PRZEŚLIJ SWOJĄ PRACĘ

[PL] Prześlij swoją twórczość w każdej postaci: video, tekst, obraz, zdjęcie czy podcast – a nawet muzyka – żeby inspirować odbiorców Ethy z całego świata! Jak tylko zapoznamy się z Twoją pracą, damy Ci znać 🙂

[ENG] Submit your work in any form: video, text, image, podcast or even music – to inspire Ethy followers worldwide! As soon as we receive your work, we will contact you 🙂

1) Rodzaje i zakres świadczenia usług

Na niniejszej stronie internetowej https://ethy.life/wordpress/ (dalej: „Serwis”) prowadzimy dla Was bloga o tematyce zero-waste oraz ekologicznej (dalej: „Usługa”). Na naszym Serwisie, po uprzedniej rejestracji, macie możliwość dodania treści (zdjęcia, tekstu, itp.), którą – po uprzednim zatwierdzeniu przez administratora Serwisu (to zależy od naszej dowolnej decyzji) – opublikujemy w Serwisie.

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Korzystając z Serwisu użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Usługa świadczona jest przez Fundację Kossakowskiego z siedzibą w Warszawie, NIP:7010328970(dalej: „Usługodawca”).

2) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Korzystanie z Usługi (tzn. już pierwsze wejście na stronę Serwisu) oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie, opuszczenie przez strony Serwisu powoduje automatyczne rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
Jednakże, w przypadku zarejestrowania się użytkownika w Serwisie, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się dopiero z chwilą usunięcia konta oraz opuszczenia przez użytkownika strony Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi i usunąć konto (lub żądać jego usunięcia po uprzednim powiadomieniu Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres user@ethy.life).
Korzystanie z Serwisu przez użytkowników nie wymaga uprzedniej rejestracji i jest nieodpłatne, t.j. użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usługi oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usługi.
Korzystanie z Serwisu EthyMaps wymaga dokonania uprzedniej rejestracji jedynie w przypadku, gdy użytkownik zamierza dodać treści (zdjęcia, tekstu, itp.), którą – po uprzednim zatwierdzeniu przez administratora Serwisu (to zależy od naszej dowolnej decyzji) – opublikujemy w Serwisie. Jednocześnie, dodając ww. treści, użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z przekazanych treści, w tym ich przechowywania, powielania, publikowania w Serwisie, wprowadzania do pamięci komputera, oraz na wszelkich innych polach eksploatacji w celu udostępnienia ww. treści w Serwisie. Jednocześnie zobowiązujemy się do niewykorzystywania ww. treści w celach innych niż prowadzenie Serwisu.
Zarejestrowanie wymaga podania imienia i nazwiska, hasła oraz adresu e-mail użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili żądać natychmiastowego usunięcia wprowadzonych treści – postaramy się spełnić to żądania w najszybszym możliwym czasie. Takie żądanie oznacza również, że wygasa nam licencja na korzystanie z Waszych treści, które nam wcześniej przekazaliście.
Korzystając z Serwisu możliwe jest wyrażenie dobrowolnej zgody na przekazywanie przez usługodawcę użytkownikowi informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (newsletter). Z wyrażonej zgody można w każdym momencie zrezygnować w Serwisie lub klikając na link umieszczony każdorazowo w przesłanej użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowej i marketingowej.
Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika do Serwisu EthyMaps wszelkich treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu treści (w tym logotypy i zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia wprowadzane przez użytkowników do Serwisu, w szczególności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych do serwisu przez użytkowników.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia z Serwisu wybranej dowolnej treści dodanej przez użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla użytkownika, w przypadku złamania zasad regulaminu bądź uznania działań użytkownika za działania nieuczciwe lub na szkodę Serwisu lub innych użytkowników.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, precyzję czy kompletność treści opublikowanych na stronach Serwisu, jak również za ich przydatność dla użytkowników.
Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu odbywać się będzie bez błędów, wad, czy przerw, ani że treści zamieszczone na stronach Serwisu odpowiadać będą oczekiwaniom użytkownika. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści zawartych w Serwisie.
Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania Serwisu EthyMaps w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych informacji, utworów oraz elementów baz danych udostępnionych w Serwisie. Wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu określonych w niniejszym regulaminie stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zaspokojenia żądania użytkownika w jak najkrótszym czasie – zależy nam, aby prowadzić Serwis w sposób etyczny i nienaruszający niczyich praw.
Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: user@ethy.life. Rozpatrzenie reklamacji może zająć do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Brak szczególnych zagrożeń – Serwisu pełni funkcję informacyjną.