The ultimate guide for easy eco lifestyle

Polityka prywatności i plików cookies (Ethy Maps)

Polityka prywatności i plików cookies Serwisu EthyMaps

Stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz innych technologii w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu EthyMaps za pośrednictwem Strony oraz Aplikacji.
 1. DEFINICJE
  1. Użyte w Polityce prywatności i plików cookies określenia pisane wielką literą oznaczają:
   1. Administrator lub Usługodawca – Ethy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 205, 00-112 Warszawa, NIP 5252760233, REGON: 381045800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000740280, adres e-mail: hello@ethymaps.com;
   2. Aplikacja – aplikacja mobilna o nazwie EthyMaps należąca do Usługodawcy, instalowana na mobilnym urządzeniu Użytkownika (telefon lub tablet), przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu; Aplikację można pobrać z internetowego sklepu z aplikacjami Google Play oraz Apple Store;
   3. Konto – konto Użytkownika zarejestrowane przez niego w Serwisie za pośrednictwem Strony lub w Aplikacji, na zasadach określonych w Regulaminie;
   4. Strona – strona internetowa www.ethymaps.com oraz jej podstrony, prowadzona przez Usługodawcę, przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu;
   5. Polityka prywatności i plików cookies – niniejsza polityka prywatności i plików cookies; aktualna wersja Polityki prywatności i plików cookies jest dostępna na Stronie (www.ethymaps.com) lub w Aplikacji, w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pozyskanie, pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia, odtwarzanie albo wydruk;
   6. Regulamin – regulamin Serwisu; aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie (www.ethymaps.com) lub w Aplikacji, w każdym czasie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia, odtwarzanie albo wydruk;
   7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   8. Serwis – serwis EthyMaps, do którego można uzyskać dostęp poprzez Aplikację lub Stronie;
   9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu za pośrednictwem Aplikacji lub Strony na rzecz Użytkowników, opisane w pkt 3 Regulaminu;
   10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
   11. Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik Serwisu nieposiadający zarejestrowanego Konta;
   12. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik Serwisu posiadający zarejestrowane Konto.
 2. DANE OSOBOWE
  1. W zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celu rozpoznawania reklamacji oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji z Użytkownikami.
  2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w odniesieniu do Usług dostępnych w Serwisie takich jak usługa rejestracji Konta oraz newslettera, konieczne dla możliwości z ich korzystania. Podanie danych osobowych jest również konieczne dla rozpatrzenia reklamacji oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji z Użytkownikami. Jest to istotne, ponieważ nie mając niektórych danych, nie możemy świadczyć Usług na rzecz Użytkownika – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi Konta.
  3. Wszelkie dane osobowe podawane Usługodawcy przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w RODO oraz w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator, będący jednocześnie Usługodawcą. 
  5. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: hello@ethymaps.com lub drogą pocztową na adres Usługodawcy.
  6. Na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników podane przez Użytkowników:
   1. dane osobowe wprowadzane w formularzu rejestracji Konta za pośrednictwem Strony lub Aplikacji;
   2. dane osobowe wprowadzane w formularzu newslettera;
   3. dane osobowe wprowadzane przy złożeniu reklamacji bądź przy prowadzeniu wszelkiej innej korespondencji z Usługodawcą.
  7. Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:
   1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności Usługi rejestracji Konta za pośrednictwem Strony oraz Aplikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy); wypełniając formularz rejestracji Konta, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
   2. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych i marketingowych w ramach usługi newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika); przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na Newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie, w sposób określony w Regulaminie;
   3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny);
   4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
   5. wykrywania i zapobiegania nadużyciom – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, automatycznego wykrywania nadużyć i nieprawidłowego korzystania z Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
   6. analitycznym i statystycznym – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie oraz sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
   7. w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów Użytkowników lub innych osób fizycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO – interes osoby);
   8. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO – interes publiczny), np. w usługach wykorzystywanych przez centra ratunkowe;
   9. administracji wewnętrznej Administratora, w szczególności utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i wewnętrznego raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora).
  8. Usługodawca może również zbierać i przetwarzać następujące dane:
   1. informację o lokalizacji, wykorzystywane przez nas w celu realizacji usług świadczonych w oparciu o lokalizację (wyszukiwanie Obiektów); dane te są zbierane w oparciu o zgodę Użytkownika ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO); nie tworzymy profili przemieszczania się na podstawie tych danych; zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez zmianę ustawień urządzenia końcowego Aplikacji;
   2. dane z dzienników serwerów internetowych, na przykład informacje o komputerze Użytkownika, takie jak adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, wykorzystywane do administrowania Serwisem i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu; dane te są zbierane w oparciu o uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. dane o sposobie korzystania z Serwisu zbierane przy pomocy plików cookies lub innych podobnych technologii przechowywanych na urządzeniu Użytkownika; dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub zgodę Użytkownika (w zależności od rodzaju plików cookies); zasady zbierania i przetwarzania plików cookies opisane są w pkt 4 poniżej.
  9. Możemy przekazywać dane osobowe 
   1. podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem przy świadczeniu Usług, celem umożliwienia świadczenia Usług, wsparcia technicznego oraz utrzymania funkcjonalności Serwisu. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
   2. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
  10. Aplikacja jest dostępna poprzez platformy oferowane przez tak zwane sklepy z aplikacjami (tj. Google Play oraz Apple Store). Pobranie Aplikacji może wiązać się z wcześniejszym zarejestrowaniem w danym sklepie. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych Użytkowników w związku z rejestracją i korzystaniem z tych sklepów z aplikacjami. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie operator danego sklepu z aplikacjami. W razie potrzeby informacje należy uzyskać bezpośrednio u operatora danego sklepu z aplikacjami.
  11. Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
   2. prawo żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
   3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
   4. prawo żądania modyfikacji dotyczących go danych osobowych;
   5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora;
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
   7. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
   8. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem;
   9. prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył Administratorowi np. poprzez otrzymanie od Administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
  12. Z powyższych praw można skorzystać wysyłając e-mail na adres: user@ethymaps.com lub drogą pocztową na adres Usługodawcy, podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.
  13. Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.
  14. Administrator może przekazywać dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponieważ nasi usługodawcy mogą przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Usługodawca zabezpiecza dane Użytkowników poprzez umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich. Ponadto w związku z tym, że korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics oraz Facebook Pixel, przekazanie danych osobowych może nastąpić poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  15. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną, spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub przez inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do Usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
  16. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Serwis nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich, tj. dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie (a w każdym przypadku w wieku poniżej 16 lat) nie powinny korzystać z Serwisu bez uzyskania zgody swoich rodziców. W razie uzyskania informacji mówiących, że niepełnoletnie dziecko przesłało jakiekolwiek dane osobowe bez zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich danych.
 3. ZBIERANIE PLIKÓW COOKIES
  1. Nasz Serwis może korzystać z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.
  2. Co do zasady pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  3. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
   1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić treści, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  4. Pliki cookies dzielimy między innymi ze względu na czas na jaki są instalowane w urządzeniu Użytkownika na:
   1. cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia Strony lub wyłączenia Aplikacji; są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.
   2. cookies stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
  5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
   1. cookies niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać, jako że bez nich Usługodawca nie mógłby świadczyć wielu Usług, które oferuje. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Ponieważ są one absolutnie niezbędne, twoja wcześniejsza zgoda nie jest wymagana; te pliki cookie nie wymagają zgody Użytkownika;
   2. cookies funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; bez nich Serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji Użytkownika; te pliki cookie są wykorzystywane na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika;
   3. cookies statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Strony i Aplikacji; te pliki cookies są wykorzystywane na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika.
   4. cookies reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; te pliki cookies są wykorzystywane na podstawie      uprzedniej zgody Użytkownika.
  6. Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez dostawców usług analitycznych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Korzystamy z narzędzia Google Analytics oraz Facebook Pixel. Podstawą wykorzystywania cookies tych programów jest zgoda Użytkownika. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ https://www.facebook.com/about/privacy/update

 1. Przy pierwszej wizycie w Serwisie użytkownik ma możliwość wyrażenia lub odrzucenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies. Brak dokonania wyboru oraz przejście do funkcjonalności Serwisu oznacza brak zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki poprzez blokowanie nowych oraz usunięcie istniejących plików cookies.
 3. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook oraz Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe.
 4. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania jednostronnych zmian w Polityce prywatności i plików cookies bez podawania przyczyny, w szczególności w związku z wymogami prawnymi. 
  2. W przypadku skorzystania z powyższego prawa, Usługodawca prześle do Użytkowników Zarejestrowanych, na adresy e-mail podane przez nich przy rejestracji Konta, informację o planowanej zmianie Polityki prywatności i plików cookies wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Polityki prywatności i plików cookies. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników zarejestrowanych na co najmniej 3 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
  3. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 3 dni od poinformowania o zmianie Polityki prywatności i plików cookies, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
  4. Użytkownik Zarejestrowany, który nie akceptuje planowanych zmian Polityki prywatności i plików cookies, może wypowiedzieć umowę usługi Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Polityki prywatności i plików cookies, wówczas staje się ona wiążąca dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Polityki prywatności i plików cookies.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Polityki prywatności i plików cookies, jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niebyłe lub nieobowiązujące lub nieskuteczne, nie będzie mieć to wpływu na całość charakteru prawnego, ważność i obowiązywanie lub skuteczność pozostałych postanowień Polityki prywatności i plików cookies.
  2. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z Polityki prywatności i plików cookies, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Polityki prywatności i plików cookies jest wynikiem działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od woli i pozostające poza zasięgiem Administratora, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które nastąpiło w trakcie obowiązywania Polityki prywatności i plików cookies.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności i plików cookies stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz unijnego.