“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie
“Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczamy ją od naszych dzieci” – Chief Washakie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Ethy Maps)

§ 1.   

Postanowienia ogólne

1.     Usługodawca świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.     Regulamin określa:

1)     rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną;

2)     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym:

–     wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu EthyMaps,

–     ograniczenia dotyczące dostarczanych przez usługobiorcę treści,

3)     warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4)     tryb postępowania reklamacyjnego;

5)     sposób dokonywania zmiany Regulaminu.

§ 2.   

Definicje

1.     Użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą oznaczają:

1)     Obiekt – lokale lub miejsca wymienione w § 3 Regulaminu, o których informacje udostępniane są w Serwisie EthyMaps;

2)     Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

3)     Serwis EthyMaps – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.ethymaps.com;

4)     Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, opisane w § 3 Regulaminu;

5)     Usługodawca – Ethy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 205, 00-112 Warszawa, NIP 5252760233, REGON: 381045800, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740280;

6)     Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu EthyMaps;

7)     Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik nieposiadający w Serwisie EthyMaps zarejestrowanego konta;

8)     Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający w Serwisie EthyMaps zarejestrowane konto.

2.     Wyrażenia pisane wielką literą w liczbie pojedynczej mogą odnosić się również do liczby mnogiej.

§ 3.   

Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

1.     Usługodawca świadczy Usługi ramach Serwisu EthyMaps. Serwis EthyMaps jest narzędziem informacyjnym, przy użyciu którego możliwe jest poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju obiektów na mapie internetowej, w szczególności lokali (klubów, kawiarni, restauracji, barów, punktów gastronomicznych, sklepów ekologicznych, i innych), prowadzących działalność w sposób etyczny i ekologiczny, w szczególności z poszanowaniem środowiska naturalnego.

2.     Serwis EthyMaps udostępnia informacje o obiektach wskazanych w ust. 1 powyżej w formie wizytówki zawierającej nazwę oraz adres takiego obiektu. Wizytówka może ponadto zawierać logotyp, zdjęcia oraz opis obiektu, umieszczonych z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Serwis EthyMaps korzysta z danych publicznie dostępnych.

§ 4.   

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     Korzystanie przez Użytkownika z Usług w ramach Serwisu EthyMaps jest dobrowolne.

2.     Korzystając z Serwisu EthyMaps użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania.

3.     Korzystanie z Serwisu EthyMaps oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.[K-MKret1] 

4.     Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www.

5.     Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu EthyMaps zarówno bez rejestracji konta (jako Użytkownik niezarejestrowany), jak również po dokonaniu rejestracji (jako Użytkownik zarejestrowany).

6.     Korzystanie z Serwisu EthyMaps (tj. korzystanie z wyszukiwarki miejsc na mapie oraz dostęp do informacji o tych miejscach) nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie z Serwisu EthyMaps przez Użytkowników niezarejestrowanych jest nieodpłatne, tj. Użytkownik niezarejestrowany nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usługi oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usługi.

7.     Użytkownik niezarejestrowany może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Zakończenie korzystania z Usług poprzez opuszczenie Serwisu EthyMaps przez Użytkownika niezarejestrowanego powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

8.     Korzystanie z Usług w ramach Serwisu EthyMaps wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik zamierza:

1)     dodać ocenę Obiektu w Systemie EthyMaps lub

2)     dodać nowy Obiekt do Serwisu EthyMaps.

9.     Zarejestrowanie wymaga podania imienia i nazwiska, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika zarejestrowanego. Dokonanie rejestracji oraz korzystanie z Systemu EthyMaps przez Użytkownika zarejestrowanego jest nieodpłatne, tj. użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usług oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usług.

10.  Podczas rejestrowania w Serwisie EthyMaps możliwe jest wyrażenie dobrowolnej zgody na przekazywanie przez Usługodawcę Użytkownikowi informacji handlowych i marketingowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Z wyrażonej zgody można w każdym momencie zrezygnować w Serwisie EthyMaps lub aktywując link umieszczony każdorazowo w przesłanej Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowej i marketingowej.

11.  Po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość dodania informacji o Obiektach zawierających:

1)     nazwę, adres oraz godziny otwarcia Obiektu;

2)     kategorię/filtr Obiektu, dostępne na stronie Serwisu EthyMaps;

12.  Użytkownik zarejestrowany może również dodawać w Serwisie EthyMaps recenzje i oceny Obiektów, zarówno w formie opisowych komentarzy, jak i poprzez przyznawanie gwiazdek. Oceny[K-PW2]  publikowane są w Serwisie anonimowo, bez wskazania Użytkownika dokonującego oceny. W ramach recenzji i ocen Użytkownik może zamieszczać jedynie treści, w tym zdjęcia, związane wyłącznie z ocenianym Obiektem. Niedozwolone jest publikowanie treści, w tym zdjęć, których celem jest promocja produktów lub oznaczeń Użytkownika bądź osoby trzeciej.

13.  Usługodawca dokona usunięcia treści zawartej w Serwisie EthyMaps m.in. w przypadku, gdy:

– treść zawiera sformułowania wulgarne lub obraźliwe,

– treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,

– treść zawiera odnośniki do innych stron,

– treść narusza postanowienia Regulaminu,

– treść narusza interes Serwisu EthyMaps,

– treść narusza dobre imię Serwisu EthyMaps,

– treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,

– treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,

– treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,

– ocena zamieszczona przez Użytkownika jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Obiektu.

14.  Użytkownik może w każdej chwili zażądać wyrejestrowania z Serwisu EthyMaps. W celu dokonania wyrejestrowania z Serwisu EthyMaps, Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres user@ethymaps.com. Usunięcie konta Użytkownika zarejestrowanego oraz opuszczenie przez niego Serwisu EthyMaps skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

15.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu EthyMaps wszelkich treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia w działaniu Serwisu EthyMaps. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu EthyMaps treści (w tym logotypy i zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia wprowadzane przez użytkowników do Serwisu EthyMaps, w szczególności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych do serwisu przez użytkowników. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za aktualność, dokładność czy kompletność treści opublikowanych na stronach Serwisu EthyMaps, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.

16.  Użytkownik będący jednocześnie podmiotem, którego dane dotyczą i znajdują się w Serwisie EthyMaps, ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych dotyczących Obiektów w Serwisie EthyMaps lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych w związku z prezentowanymi w Serwisie EthyMaps danymi. Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia danych Obiektu z Serwisu EthyMaps. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być́ przesłane na e-mail: user@ethymaps.com.

17.  Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu EthyMaps odbywać się będzie bez błędów, wad czy przerw, ani że treści zamieszczone na stronach Serwisu EthyMaps odpowiadać będą oczekiwaniom Użytkownika. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie EthyMaps. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści zawartych w Serwisie EthyMaps.

18.  Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Serwisu EthyMaps w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty. Użytkownik w szczególności nie może powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych informacji, utworów oraz elementów baz danych udostępnionych w Serwisie EthyMaps. Wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu EthyMaps, określonych w niniejszym regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień Regulaminu.

19.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia z Serwisu EthyMaps wybranej dowolnej treści lub Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika, w przypadku złamania zasad Regulaminu lub uznania działań Użytkownika za działania nieuczciwe, szkodzące Serwisowi EthyMaps lub innym Użytkownikom.

20.  Użytkownik zamieszczając w Serwisie EthyMaps jakiekolwiek materiały, w tym elementy grafiki, znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych https://ethymaps.com/, udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej licencji do wykorzystywania, przechowywania, wyświetlania, odtwarzania, zapisywania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania i rozpowszechniania tych materiałów w celu obsługiwania, rozwijania, dostarczania, reklamowania i używania Serwisu EthyMaps. Zapisy niniejszych warunków nie ograniczają innych praw, które Usługodawca może mieć do tych materiałów, na przykład na podstawie innych licencji.

21.  Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów https://ethymaps.com/ w sposób inny niż przewidziano w Regulaminie.

§ 5.   

Postępowanie reklamacyjne

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu EthyMaps i korzystaniem z Usług. Składając reklamację Użytkownik powinien opisać problem związany z reklamowaną Usługą, jak również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje należy składać́ drogą elektroniczną na adres: user@ethymaps.com. Rozpatrzenie rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn technicznych bądź innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej rozpatrzenia reklamacji w terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o przyczynach niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie oraz wskaże nowy, planowany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6.   

Postanowienia końcowe

1.     Z uwagi na informacyjną funkcję Serwisu EthyMaps, Usługodawca nie identyfikuje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług. Użytkownik powinien uwzględniać typowe zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z wyłudzaniem poufnych informacji osobistych, włamań do systemu teleinformatycznego czy wiadomościami typu spam. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń, Użytkownik powinien rozważyć zapewnienie adekwatnych środków ochrony urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika przy korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu EthyMaps niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.     Informacje o przetwarzaniu przez Usługodawcę danych osobowych, tj. o sposobie ich zbierania i wykorzystywania, zawarte zostały w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu EthyMaps[K-MKret3] .

4.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, w szczególności wynikających ze zmian zakresu oferowanych Usług lub zmiany obowiązujących przepisów prawa. Użytkownicy będą informowani o zmianach w Regulaminie na stronie Serwisu EthyMaps.